Strona główna > Menu górne > Firma > RODO

Newsletter

Finansowanie

RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przekazujemy Państwu informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o., ul. Lotnicza 60 A, 26-001 Masłów, NIP: 959-11-32-234, REGON: 290840821
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zawarcie oraz realizacja zawartych umów

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

Marketing

Art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby której dane będą przetwarzane)

Realizacje ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie, podmioty świadczące obsługę księgową i prawną, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży lub wykonanie usługi, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 5. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
 6. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);
 7. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,

- zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;

 1. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

- dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,

- Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;

 1. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 2. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  2. Podanie przez Państwo danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Państwo z Administratorem umów stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora, dotyczącymi Państwa danych osobowych mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej Administratora: pramazut@pramazut.com.pl

Newsletter

Finansowanie

Urządzenia dla pralni wodnych Urządzenia dla pralni chemicznych Urządzenia dla prasowania Urządzenia do suszenia
Pralnie samoobsługowe oraz na monety Znakowanie odzieży Transportery wieszakowe Wózki i regały Środki piorące
Fabryka Maszyn Pralniczych "PRAMAZUT" Sp. z o.o. | 26-001 Masłów, ul. Lotnicza 60 A
tel. 041 301-01-20, fax 041 301-01-70 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł | KRS: 0000043216 | NIP:959-11-32-234 | REGON: 290840821
Copyright © 2021 Pramazut. Wszystkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe kielce